خانه / آلمانی / ضمایر ملکی در زبان آلمانی – از 0 تا 100 ضمایر ملکی در آلمانی

ضمایر ملکی در زبان آلمانی – از 0 تا 100 ضمایر ملکی در آلمانی

آموزش کامل ضمایر ملکی در زبان آلمانی در سایت گرامر دات کام.

ضمایر ملکی در زبان آلمانی :

ضمایر ملکی در زبان آلمانی همیشه بعد از اسم در جمله قرار میگیرند و حروف انتهایی آنها همانند کلماتی است که همراه با حرف تعریف نکره (ein) میایند و به همین دلیل دیگر حرف تعریف از جمله حذف میشود. حروف انتهایی ضمایر ملکی همچنین به جنسیت اسمی که ضمیر به آن مربوط میشود و نوع اسم بستگی دارد.

به طور کلی ضمایر ملکی در زبان آلمانی به شکل زیر میباشد :

ضمیر

صفت ملکی

تلفظ

ich

mein

miyn

مال من

du

deindiyn

مال تو

er

seinsiyn

مال او

sie

ihrihrمال او

es

seinsiynمال آن

wir

unserUHNS-ur

مال ما

ihr

euerOY-uhrمال شما

sie

ihrihr

مال آنها

Sie

Ihrihr

مال شما

ضمایر ملکی در زبان آلمانی

ضمایر مربوط به حالت فاعلی (nominative):

این ضمیر ها برای نشان دادن و مشخص کردن فاعل جمله استفاده میشوند و حروف آخر آنها در حالت مونث و جمع e میباشد.

مذکر

مونث

خنثی

جمع

mein

meinemeinmeine

dein

deinedeindeine

sein

seineseinseine

ihr

ihreihrihre

sein

seineseinseine

unser

unsereunser

unsere

euer

eureeuer

eure

ihr

ihreihr

ihre

Ihr

IhreIhr

Ihre

 

 • Das ist mein Hund. (آن سگ من است)
 • Das ist seine Jacke. (آن ژاکت اوست)
 • Entschuldigung, ist das Ihr Buch? (ببخشید این کتاب شماست؟)

ضمایر ملکی در زبان آلمانی

ضمایر مربوط به حالت akkusativ:

این ضمایر مفعول مستقیم را در جمله نشان میدهند و در حالت مذکر در آخر آنها en و در حالت مونث و جمع در آخر آنها حرف e وجود دارد :

مذکر

مونث

خنثی

جمع

meinenmeinemeinmeine
deinendeinedeindeine
seinenseineseinseine
ihrenihreihrihre
seinenseineseinseine
unserenunsereunserunsere
eureneureeuereure
ihrenihreihrihre
IhrenIhreIhrIhre

 

 • Kennst du meinen Bruder? (برادر من رو میشناسی ؟ )
 • Sie sieht wie deine Schwester aus. (او شبیه خواهر تواست .)
 • Habt ihr eure Schuhe gefunden? (همتون کفشاتونو پیدا کردین ؟)
 • Haben Sie unser Kind gesehen? (بچه ی منو دیدین ؟)

ضمایر مربوط به حالت Dativ:

این ضمایر در جمله مفعول غیر مستقیم را نشان میدهند و در حالت مذکر و خنثی در آخر آنها em و در حالت مونث و جمع در آخر آنها en وجود دارد :

مذکر

مونثخنثیجمع

meinem

meinermeinemmeinen

deinem

deinerdeinem

deinen

seinem

seinerseinemseinen

ihrem

ihrerihrem

ihren

seinem

seinerseinemseinen

unserem

unsererunserem

unseren

eurem

eurereurem

euren

ihrem

ihrerihrem

ihren

Ihrem

IhrerIhrem

Ihren

 • Ich laufe gern mit meinem Hund. (دوست دارم همراه با سگم بدوم)
 • Geht ihr zu ihrer Schule? (همتون به مدرسه ی او میروید ؟)
 • Wir kommen jetzt aus unserem Haus. (ما الان داریم از خونمون میایم بیرون)
 • Er wohnt noch bei seinen Eltern. (او هنوز با والدینش زندگی میکنه)

ضمایر مربوط به حالت Genitiv :

این نوع ضمیر، مالکیت یک اسم را نشان میدهد و در حالت مذکر و خنثی در آخر آن es و در حالت مونث و جمع در آخر آن er وجود دارد:

مذکر

مونثخنثیجمع

meines

meinermeines

meiner

deines

deinerdeines

deiner

seines

seinerseines

seiner

ihres

ihrerihres

ihrer

seines

seinerseines

seiner

unseresunsererunseresunserer

eures

eurereures

eurer

ihres

ihrerihres

ihrer

Ihres

IhrerIhres

Ihrer

مطالب مرتبط :

ضمایر مفعولی در زبان آلمانی

خودآموز زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی

منبع:

https://study.com/academy/lesson/possessive-adjectives-in-german.html

حتما ببینید

گرامر زبان آلمانی

گرامر زبان آلمانی همراه با مثال به “زبان ساده” و “قابل فهم”

در یکی دیگر از سری آموزش زبان آلمانی از سایت گرامر دات کام به موضوع …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + = 18